V/v Kế hoạch tổ chức dạy, học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên hệ chính quy - Học kỳ 2, năm học 2023-2024

Phòng Đào tạo thông báo Kế hoạch số 195/KH-ĐHSP ngày 10/4/2024 về việc tổ chức dạy, học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên hệ chính quy - Học kỳ 2, năm học 2023-2024.
Sinh viên xem file bên dưới để biết về thời gian học cụ thể.