THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THAM GIA " TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN" NĂM HỌC 2023-2024 CHO KHÓA K49 VÀ CÁC KHÓA TỪ K48 TRỞ VỀ TRƯỚC:

Sinh viên K49 và các khóa từ K48 trở về trước xem kế hoạch, thời gian để tham gia tuần sinh hoạt công dân - sinh viên của năm 2023-2024 chi tiết theo đường link bên dưới

https://drive.google.com/file/d/1ZRaNynj1OF1yvt12xEdO3-Aq5Bmh7xwo/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1dqHHRlF_JZPYG70AAQjXGxW81qE9sykU/view?usp=drive_link