Thông báo thời khóa biểu học môn Lịch sử Nhật Bản và môn Trích giảng văn học Nhật Bản của cô Katsube học kỳ 2 năm học 2017-2018

Môn Lịch sử Nhật Bản: (bắt đầu học từ thứ 5, ngày 1/3/2018)

Lớp 01: Thứ 3: Tiết 9 ~ tiết 11 (Tiết 9-tiết 10: Giảng đường D; tiết 11: phòng A103)

Thứ 6: Tiết 3 ~ Tiết 5 (Giảng đường D)

Chủ Nhật: Tiết 1 ~ tiết 5 (Phòng A313)

 

Lớp 02: Thứ 2: Tiết 9 ~ tiết 10 (phòng A113)

Thứ 5: Tiết 9 ~ Tiết 11 (tiết 9-tiết 10: GĐ D, tiết 11: phòng A103)

Thứ 6: Tiết 6 ~ Tiết 8 (Phòng A507)

 

Môn trích giảng văn học Nhật Bản (bắt đầu học từ thứ 5, ngày 1/3/2018)

Thứ 2: Tiết 6 ~ Tiết 8 (phòng A113)

Thứ 3: Tiết 6 ~ Tiết 8 (GĐ D)

Thứ 5: Tiết 6 ~ Tiết 8 (GĐ D)

Thứ 7: Tiết 6 ~ Tiết 10 (A103)