Thông báo học bổng Mitsubishi UFJ và Trợ cấp XH

Phòng CTCT&HSSV gửi thông báo về học bổng tài trợ Mitsubishi UFJ năm học 2021 - 2022 và Thông báo về trợ cấp xã hội HK2 năm học 2020 - 2021

Mọi chi tiết, sinh viên có thể liên hệ cô Trương Ngọc Dung -  Phòng CTCT&HSSV A.110; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Chi tiết thông báo sinh viên xem link bên dưới:

https://drive.google.com/file/d/1fOmnNEyxudCdfPQvz8-oE0W6s8HJ3Rz9/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1xXntxInGIsiEnzf4bVjGEpYKlqn5LXuO/view?usp=sharing