Bài viết của Ngài đại sứ Yamada được đăng trên trang web ERIA(Economic Research Institute for ASEAN and East Asia

Bài viết của Ngài đại sứ Yamada được đăng trên trang web ERIA(Economic Research Institute for ASEAN and East Asia) 
Tựa đề:
「Viet Nam in 'Northeast' Asian History ? 'Resonance and Empathy' Between Japan and Viet Nam」